Library Of Congress
Library Of CongressPublic Domain ArchivePart of PICRYL.com. Not developed or endorsed by the Library of Congress
  • searchSearch
  • photo_albumStories
  • collectionsCollections
  • infoAbout
  • star_rateUpgrade

Bathing beach beauty contest, [1920], Eliz. Roache (most beautiful suit)

[A popular beauty]

[Two lovers under an umbrella]

Nami ni goshoguruma moyō no tachi bijin

Taka no ha moyō no tachi bijin

[A beauty with an umbrella]

Yūjo chōkarō

Kaya no uchisoto

[Rivals contending for a beauty]

San kiyomizu komachi

Kyō

[The beauty Osome]

[Beauties of the three capitals triptych]

[Hanging poems on a cherry tree]

[Beauty holding a book]

[Two girls whispering]

Kaki mogi[tori?]

Migi

[Two musicians seated on a bench, wearing geta]

Engawa no wakai danjo

[The harmonic couple]

[Beauties from Fukagawa]

Yukidama o tsukuru musume

Ichimura uzaemon no osugi

Koto o hiku kanjo

Yatsushi kikujidō

Hagi no tamagawa

Ryōgokubashi no sekisho

Okumura masanobu no kakejiku o miru yūjo

Yuki

Yatsushi kusazuribiki

Uzuki

Segawa kikunojō

Satsuki ame

Mitate rajōmon

Minazuki

Takema no uguisu

Risshun

Shinobu koi

Chūshū

Tamagiku dōrō

Kisaragi

Yukata no tachi bijin

Yayoi asukayama hanami

Ōkanaya uchi suminoto

Yūjo zu

Yotsumeya uchi kinshū

Matsubaya uchi somenosuke

Rakugan Matsubaya Somenosuke

Tsuyuya uchi tsurunoo

Ōtawaraya uchi wakamastsu

Geisha to hakoya

Chidori no tamagawa

Kushi

Fumiyomu onna

Azumabashi shita no suzumibune

Hagi no tamagawa

Kobikichō arayashiki koiseya ochie

Kaze ni nayamu tōka no onna

Baika no nijo

Ouka no nibijin

Chōjiya uchi hinazuru

Ryūka no odoriiko

Niwa no yukimi

Sakazuki

Kesagozen

Segawa

Fujidana no sanbijin

Cyōjiya cyōzan

Ōmando ogie oiyo takeji

Ōkawabata yūryō

Ōkawabata yūryō

Uchū sanbijin

Hashi no ue no bijin to kodomo

Sumida kahan no bijin

Matsubaya uchi Utahime

Hatsuhinode

Poppen o fuku musume

Yanagi no niwa

Tabako o suu onna

Sumiyoshi odori

Minazuki

Gradation de la tête de grenouille jusqu'au profil d'Apollon, d'après les idées du célébre Lavater

Kagiya osen to takashima ohisa

Naniwaya okita

Sotoori hime

Hotarugari

Itsutomi

Hibachi

Chōjiya uchi karagoto

Sanya karitaku no zu

Nihonzutsumi o miru yūjo

Tsuruya uchi tsurunou

Kaidan o oriru onna

Kuronushi

Inu no koku

Ōshukubai

Henjō

Okamotoya uchi sayagata

Usuginu